Pawa High School

Address : Pawa, Legazpi City, Albay

Telephone : 0910-2960559